karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Turha ydinlaitosbyrokratia poistettava


Aloite (1) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012

TURHA YDINLAITOSBYROKRATIA POISTETTAVA

Ydinlaitoksen rakentaminen ja ylläpitäminen on ydinenergialain mukaisesti luvanvaraista toimintaa. Luvansaajan tulee täyttää tiukasti asetetut kriteerit saadakseen rakennusluvan ja säilyttääkseen luvan toiminnalleen. Luvanhakijan on haettava periaatepäätöstä valtioneuvostolta, joka alistaa päätöksensä eduskuntakäsittelylle. Periaatepäätöstään varten valtioneuvosto pyytää työ- ja elinkeinoministeriöllä selvityksen turvallisuusedellytysten ja muiden kriteereiden täyttymisestä.

Lupaprosessin jälkeen valtioneuvosto ja eduskunta päättävät onko ydinenergian käyttö, sen eri vaikutukset huomioon ottaen, yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Eli hankkeen täytettyä kaikki turvallisuus- ja muuterityisedellytykset, poliitikot päättävät käytännössä tarvitsevatko suomalaiset energiaa vai eivät.

Kyseenalaista on, että ainoastaan ydinlaitoksen rakentamiseen liittyvät luvat on alistettu poliittiselle prosessille. On kuitenkin tunnettua, että ydinvoimalat ovat energiatuotannossa sekä tehokkaampia että välittömiltä ja välillisiltä terveysvaikutuksiltaan vaarattomampia kuin muut energiatuotantomuodot.

Eri energialähteiden haittavaikutuksista on tehty tutkimuksia, joiden mukaan eniten kuolemia tuotettua terawattituntia kohden aiheuttaa hiili: keskimäärin 160 kuolemaa per TWh. Muista energialähteistä vastaava lukema on esimerkiksi öljyllä 35 hlöä/TWh ja biomassalla reilu 10 hlöä/TWh. Tilastojen mukaan ydinvoima on kaikkein haitattominta vertailuluvun ollessa 0,04 hlöä/TWh. Täysin ilman poliittiselle päätöksenteolle alistamista rakennettava hiilivoimala on siis jopa 4000-kertaa ydinlaitoksia vaarallisempia päästöineen ja niiden tuottamine ennenaikaisine kuolemineen.

Kokoomukseen liitettyjä arvoja ovat vapaus ja markkinatalous. Se, että yksi yhteiskunnan kannalta erityisen kriittinen elinkeino on alistettu täysin irrelevantin poliittisen päätöksenteon alle, on näiden arvojen vastaista. Ydinlaitoksia on voitava saada rakentaa markkinaehtoisesti vastaamaan energiatarpeeseen ja korvaamaan tuontisähköä siinä, missä muitakin energialaitoksia. Ydinlaitosten on täytettävä nykyiset lupa- ja turvallisuuskriteerit.Lupaprosessi on siirrettävä kokonaan pois poliittiselta päätöksenteolta, jotta rakennuslupa voidaan myöntää laitoshankkeen täytettyä kaikki edellytetyt kriteerit.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen
puoluehallitusta ja puoluejohtoa sekä kehottaa ministeriryhmää ja
eduskuntaryhmää toimimaan ydinenergialain muuttamiseksi siten, että
ydinlaitoslupia ei enää jatkossa alisteta valtioneuvoston ja eduskunnan
päätöksille.